Regulamin

Regulamin sklepu internetowego LayanaBell

www.layanabell.com

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.layanabell.com realizuje Oliwia Miodońska-Lankosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz z siedzibą w Pisarzowicach (43-332), ul. Bielska 86, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9372719732 oraz REGON 382582925

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2019r.

§1 Definicje

1. Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2. Sprzedawca- oznacza Oliwię Miodońską-Lankosz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Layanabell Oliwia Miodońska z siedzibą w Pisarzowicach (43-332), ul. Bielska 86, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9372719732 oraz REGON 382582925, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

3. Sklep- serwis internetowy dostępny pod adresem www.layanabell.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

4. Konsument – osoba fizyczna nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

5. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

6. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

7. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LayanaBell

8. Produkt. znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczyruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

9. Gratis - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu przy spełnieni warunków danej promocji pod adresem: https://layanabell.com/, który jest przez Sprzedawcę dołączany do zamówienia za darmo, bez konieczności uiszczenia przez Klienta ceny za ten produkt.

10. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną przez Sprzedającego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.layanabell.com

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

12. Bon upominkowy - bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie papierowej lub elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.layanabell.com.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.layanabell.com . Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna strojów kąpielowych i ubrań („Produkty”) za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

5. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, a także przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies

6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Kolory przykładowych modeli na zdjęciach na stronie Sklepu Internetowego mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów, wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

9. Kolory poszczególnych materiałów pochodzących z różnych dostaw mogą nieznacznie różnić się odcieniem. Jest to sytuacja normalna, spowodowana pochodzeniem materiału z różnych partii produkcyjnych.

10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty były jak najwyższej jakości. Sprzedawane stroje kąpielowe są odporne na opalanie i kąpiel. Natomiast są miejsca, w których zawartość soli w wodzie jest wyższa niż standardowa, bądź ilość środków chemicznych dodawana do basenu przewyższa 0,3 mg/L - w takim przypadku materiał może nieznacznie zacząć się rozchodzić i blaknąć. Jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na które Sprzedający nie ma wpływu. 

§3 Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.layanabell.com

2. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN)

3. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT

4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

6. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć w wybrany w ofercie produkt, następnie wybrać odpowiedni rozmiar oraz ilość. Zamówienie należy potwierdzić klikając na przycisk „Do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona jego zawartość, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie danego produktu. Następnie Klient może sfinalizować zakup klikając na przycisk „Zamawiam”. Następnie dokonujemy wyboru sposobu dostawy jak i formy płatności. Należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

7. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia

9. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na stronie Sklepu na przykład błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp., Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

§4 Formy dostawy i metody płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

a) płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590

b) płatność na rachunek bankowy Sprzedającego w formie tradycyjnej lub przelewem

c) płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal


d) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

e) płatności odroczone za pośrednictwem platformy płatniczej PayPo

2. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący i stanowi on koszt dodatkowy do ceny Produktów.

5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§5 Realizacja zamówienia

1.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

2. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówień złożonych w dni wolne od pracy będzie rozpoczęta w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia zostają anulowane.

§6 Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie LayanaBell produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827)
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Wymiana grzecznościowa towaru nie wstrzymuje biegu terminu zwrotu.
3.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony, opakowany w w oryginalne opakowanie . Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (metki i nienaruszona plomba sznurkowa), dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowodem sprzedaży-fakturą/paragonem) oraz formularzem zwrotu.
4. Zwracany Towar nie może posiadać oznak użytkowania. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadku gdy produkt będzie nosił ślady użytkowania ( np. , brak oryginalnego zamocowania metki, ślady makijażu, uszkodzenia materiału, ślady wszelkich środków zapachowych takich jak perfumy, środki piorące itd. )
5. Koszt odesłania towaru pokrywa kupujący.

6. Sprzedawca umożliwia grzecznościową wymianę towaru w miarę dostępności produktów. 

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§7 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2015 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy (zamówionego towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem i paragonem przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub pocztą.

2. Termin na odstąpienie od umowy jest terminem zawitym – nie ulega on ani zawieszeniu ani przerwaniu – dokonanie wymiany grzecznościowej po zakupie nie wydłuża terminu zwrotu.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonać zwrotu Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta w pierwotnej transakcji (chyba, że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie).

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§8 Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

3. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie dokładnie wypełnionego formularza (POBIERZ) na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres Sprzedającego podany na początku Regulaminu. Do wypełnionego formularza należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura).

4. Koszty przesyłki pokrywa klient. W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty dostarczenia towaru zostają zwrócone przez Sprzedawcę.

5.Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód sprzedaży-paragon lub faktura. Klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z dowodem zakupu.

6. W związku z wadą Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W sytuacji kiedy naprawa bądź wymiana towaru na nowy nie będzie możliwa, Klient ma także prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy (tylko w przypadku wady ISTOTNEJ).

7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem - na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia) przez okres 2 lat od momentu wydania rzeczy.

 

 §9 Promocja "BON UPOMINKOWY GRATIS DO ZAMÓWIEŃ"

1. Organizatorem promocji jest Layanabell Oliwia Miodońska z siedzibą w Pisarzowicach (43-332), ul. Bielska 86, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9372719732 oraz REGON 382582925

2. Promocja trwa w dniach 17- 18.12.2022r. lub do wyczerpania zapasów. 

3. Promocja polega na dodaniu ręcznie do paczki Gratisu w postaci Produktu "BONU UPOMINKOWEGO " do wykorzystania w Sklepie. Wartość bonu jest uzależniona od kwoty zakupów. 

4. Aby został naliczony rabat mu zostać spełniona wartość minimalna zakupów w koszyku (bez kosztów dostawy). 

Przy zakupach za minimum 250zł - bon podarunkowy na kwotę 50 zł

Przy zakupach za minimum 450 zł - bon podarunkowy na kwotę 100 zł

Przy zakupach za minimum 800 zł - bon podarunkowy na kwotę 200 zł

5. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Sprzedającego - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w pkt.1 powyżej.

6. Gratis nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub jakikolwiek inny środek płatniczy.

7. Kupujący nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki Gratisu podczas jednych zakupów

8. Gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe Sklepu zostaną wyczerpane.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru przez Kupującego w sklepie internetowym, Kupujący ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

10. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na częściowy zwrot towaru, skutkującego tym, że warunki Promocji nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu również Gratisu dołączonego do zamówienia. W innym przypadku Sprzedający zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości zwrotu o równowartość Gratisu. 

11. Gratis zostaje dodany do zamówienia ręcznie w momencie realizacji zamówienia wraz z oznaczeniem na paragonie fiskalnym "WYDANO PREZENT". 

 12. Gratis może być wykorzystany jednorazowo w ciągu 12 miesięcy wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.layanabell.com.

13. Zasady korzystania z Gratisu i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem określa Regulamin Bonów Upominkowych ( https://www.layanabell.com/pl/i/Regulamin-bonow-upominkowych/12 ) 

 

§9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Layanabell Oliwia Miodońska-Lankosz Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i tylko w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Oliwia Miodońska prowadząca działalność Layanabell Oliwia Miodońska pod adresem ul. Bielska 86, 43-332 Pisarzowice, posługujący się numerem NIP 9372719732

2. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz ich usunięcia.

§10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

d) skorzystania z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§11 Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

2.Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.layanabell.com oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl